Sejerø Beboerforening

Sejerø Beboerforening arbejder for  at varetage øboernes interesser, bl.a. i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer, og sideløbende med Ø-udvalget.

Derudover arbejder foreningen også for at skabe mere interesse og opmærksomhed omkring Sejerø. Blandt andet har Beboerforeningen i samarbejde med Sejerø udviklingsforum deltager i Kalundborgmessen 2011 og 2012. Hvor der flittigt er blevet delt brochurer ud til alle interesserede.

Beboerforeningen står bag Sejerø Beboerblad, som udkommer 4 gange om året. alle 4 numre deltes ud til fastboende og sommerhusene får de to sommer udgaver. Ønsker man som sommerhus gæst at få de to vinter udgaver er dette muligt ved henvendelse til beboerforeningen. Det koster 60 Kr. Ønsker man alle 4 numre tilsendt, koster det 120 kr. Mail adresse til beboerbladet er : beboerbladet@mail.dk

Foreningen deltog i maj 2012 i Bliv øbo nu kampagnen som var styret af Sammenslutningen af danske småøer. Fra alle småøer i Danmark deltog en flok ihærdige øboer som stod klar til at fortælle om netop deres ø. Alle øerne omkring Jylland mødtes i Århus. Ørene omkring Fyn mødtes i Odense og øerne omkring Sjælland, heriblandt Sejerø mødtes på Gammeltorv i København. hvor der var rejst et par store telt. I det ene telt havde alle øerne hver en lille stand hvor de reklamerede med alt hvad øen kunne byde på. I det andet telt foregik der forskellige ting, blandt andet spillede Sejerø spillemændene, og der var konkurrencer.

 

 

Sejerø beboerforening har fået genoptrykt Sejerø Sogns Historie bind 1, Sejerø Sogns Historie bind 2 og Sejerø Sangbogen. All tre bøger kan købes hos Beboerforeningens medlemmer, eller til påskemarkedet i Kulturhuset.

 

 

 

Sejerø Beboerforening består af:

Formand Henry Larsen, Mastrupvej 67, 4592 Sejerø, tlf.nr. 59590167,
e mail:   henry.larsen.4592@gmail.com
 
Næstformand Lone Nielsen, Kongstrupvej 24A, 4592 Sejerø, tlf.nr. 59590245,
e mail:  pg@nielsen.mail.dk
 
Kasserer Jytte Pedersen, Kongstrupvej 22, 4592 Sejerø, tlf.nr. 59590408,
e mail:  nylykke@mail.tele.dk
 
Sekretær Hanne Rasmussen, Svaleklint 1, 4592 Sejerø, tlf.nr. 59503030,
e mail:  hannerasmussensejeroe@gmail.com
 
Lisbeth Iversen, Tjørnevej 4, 4592 Sejerø, tlf.nr. 33326936
e mail:  lisbeth-iversen@mail.dk
 
Betina Geissler, Mastrupvej 63B, 4592 Sejerø, tlf.nr.59595255, 
e mail:  betinageissler@hotmail.com
 
Jens Thomassen, Sejerøvej 25, 4592 Sejerø, tlf.nr. 31331074,
e mail:  jthomassen1@mac.com
 
 

Bestyrelsesmøde:

 

Lørdag den 19 marts klokken 10 hos Hanne.

1.  Konstituering. Alle bliver på deres normale poster.

2.  Efter generalforsamlingen. Suppleanter e skal fremadrettet have referaterne sendt på mail.

3.  Turistguide for Kalundborg Kommune:   Repræsentanter for oplevelsesguiden Kalundborg blev vist rundt på øen af Henry.  Det er besluttet at Sejerø Beboerforening skriver på hele øens vegne.

4. Påskemarked 26.3: Beboerforeningen deltager.

5  Højskolen: Vi indstiller Anna Michelsen som Beboerforeningens repræcentant.

6. Blad.

7. Hjemmeside, Facebook. Orientering.

8. Sammenslutningen af Danske småøer.   Bredbåndspuljen: kommunen kan søge i puljen til de, der har mere end 150 meter til nærmeste vej.

9. Næste møde: 29.4 hos Jytte.

Evt.

 
 
 

Bestyrelsesmøde Sejerø Beboerforening

 • Dato: 8.8.2015 hos Jytte

Referent:Hanne Rasmussen

Mødedeltagere: Lisbeth, Lone, Jytte, Henry,  Hanne.

Fraværende: Betina, Jens.

 • Hovedemne: Åben-ø-dagen.
 • Folderen: Rettes til i efter folderen fra sidste år.
 • Opgaver på ø-dagen: Henry og Jytte er med på færgen om morgenen klokken 7.55 og 10.55 fra Havnsø, hvor de sælger billetter m.m.
 • Lone laver skilte til Klaus, så han kan sætter dem op.
 • Bod på havnen: Lone, Lisbeth.
 • Hanne står for trækketure ved gadekæret.
 • Beboerforeningen sørger for at ”hyre” guider til bussen.

                                                                                                        

 • Andet: Beboerbladet: Udkommer d. 1.9.
 • Vi deltager i Kalundborgmessen.
 • Gennemgang af kalenderen til Sejerø Beboerblad nr. 34.
 • Sommerfesten: Der kom rigtig mange om eftermiddagen, men lidt færre om aftenen, på grund af det dårlige vejr.
 • Evalueringsmøde om åben – ø – dagen: 9. sept. Klokken 19. Bestyrelsen møder alle op klokken 18 og gør klar.
 • Dato for næste møde: Henry vender tilbage med en dato og sender datoen til alle i bestyrelsen.
 • Evt.
 
 
Bestyrelsesmøde hos Henry den 29.april 2015 kl. 19.30.
Tilstede var Henry, Jens, Lisbeth I., Betina, Lone og Jytte. Sygemelding fra Hanne.
1.
Orientering fra Henry: Ella, Klaus P. og Henry har haft møde med
grundejerforeningernes formænd. Der enedes man om 1. årligt møde. Drøftede 3-
partsforhandlinger + manglende tilmelding til Fibia.
Ella har sendt mail om kystsikring til kommunen + tilmelding af en repræsentant fra
grundejerforeningerne.
Beboerforeningen har anbefalet vindmøllerne, og der var ingen nævneværdig
reaktion hos formændene.
Energinet inviterer til borgermøde i Kalundborghallerne den 12. maj 2015 kl. 17.30
– 20,00. Bus vil hente og bringe sejerøboere, og en ekstrafærge er bestilt.
Tilmelding senest 8. maj.
2.
Foldere til åben ø-dag er næsten færdig. Lone spørger Søren M., om cyklerne
stadig kan lånes ud denne dag.
Henry har søgt Kalb. kulturkasse om tilskud til bus.
Jytte forhører busselskab i Kalb. om pris på leje af bus med/uden chauffør og
undersøger, om der findes et nyere skolebillede til åben ø-folderen. Når dette er på
plads, sætter Lone og Steen F.N. folderen i trykken.
3.
”Spætten” er sat til salg. Der har været en henvendelse fra en pensionist, som kun
vil holde åbent 4 mdr. årligt. Ingen tilbagemelding.
En mulighed er at høre produktionsskolen, som kommer til sommerhøjskolen, om
de vil forpagte ”Spætten” som led i undervisningen.
Søren M. har anskaffet blomsterkasser til havnen, og Esther Nielsen vil gerne
passe dem.
Minigolfbanen kommer først til næste år p.g.a. høringssvar og langsommelig
sagsbehandling. Ishuset skulle være klar til denne sommer.
4.
Lone orienterede fra SaDS. Generalforsamlingen er på Bjørnø i år.
Henry orienterede om generalforsamling i LAG. Orø gjorde ”oprør”.
5.
Højskolen starter i uge 19 med ca. 45 deltagere.
6.
Beboerblad: Indlæg om minigolf fra Anita og René Riebeling.
Jens laver indlæg om 3-partsforhandlingerne og golfklubben.
7.
Facebook går godt. En enkelt er altid utilfreds.
8.
Golfklubben har fået kr. 120.000,00 fra Ø-Støtten. Kalb. Kommune har udsendt om
høringssvar d.d.
Laurids S. C. afholder udendørs koncert den 15. august 2015 på Horsekær. Der
kommer muligvis en ekstrafærge.
Næste møde den 8. august 2015 kl. 10.00 hos Jytte
Referent Jytte
 
 
Bestyrelsesmøde den 7. jan. 2015 kl. 19.30 hos Jytte
 
Tilstede: Lone, Ella, Jens, Henry og Jytte.
 
1.
Ved Kalundborg messen fik vi mange gode tilbagemeldinger. En del gæster
opsøgte os for at få brochurer om Sejerø. Stor interesse for Sejerø-runden – p.t. er
der 16 tilmeldinger. Erhvervschef Poul Jensen har opfordret Sejerøspillemændene
at spille til Kalundborg messen.
Trepartsmødet den 14. jan. 2015 med deltagelse af udviklingsdirektør Michel van
der Linden og erhvervschef Poul Jensen.
Ved sidste havnemøde var der enighed om - som noget af det første - at få gjort
havneområdet turistvenligt.
Åbent hus arrangementet for vor lægepar var Susanne og Peter la Cour meget
taknemmelige for.
Henry, Kurt fra Vester og Jytte har været til møde med 2 unge fra Tejsten, Mastrup,
om bedre turistoplysning. De har et seriøst oplæg, og har søgt ø-puljen om
kr. 600.000,00. Henry har sendt ansøgningen videre.
Marie Singerholm fra Kalundborg kommune har kontaktet Henry ang.
lokalrådspuljen til Sejerø og Nekselø. Henry har ikke kunnet få kontakt med Jytte
Heglund fra Nekselø, og Nekselø har aldrig været interesseret i at få del i puljen.
Henry har tilkendegivet overfor Marie Singerholm, at Sejerø er interesseret.
2.
Vi sender en ny opfordring til grundejerforeningernes formænd om tilmelding til
fibernettet. Vi skriver også herom i Sejerø Beboerblad.
3.
Lone har været til møde i Folketinget ang. Finansrådets negative holdning til øerne.
Lone er med i et lille udvalg om landevejsmodellen. Lone skriver et indlæg til Sejerø
Beboerblad.
4.
Der er turistmøde den 28. januar 2015 med VisitVestsjælland. Vi inviterer Sejerø
Udviklingsforum, Jens Raunsbæk fra færgen og Kian Palm fra Dagli' Brugsen.
Idrætsforeningens klubhus lejes til mødet.
5.
Generalforsamling den 11. febr. 2015. Ella, Lone, Hanne og Jens er på valg. Ella
modtager ikke genvalg. Henry laver opslag. Jytte bestiller kringle hos Havnegrillen.
Idrætsklubhuset bestilles.
6.
Højskolen har søgt Land-,Bolig-og Landdistrikter om kr. 160.000,00 og Region
Sjælland om kr. 162.000,00 til Sommerhøjskolen, som er i uge 19. 30 elever er
tilmeldt. Sejerø Højskole har fået bevilliget kr. 350.000,00 til køb af grund.
7.
Intet om Sejerø Hjemmeside.
8.
Kalundborg Vandforsyning vil gerne skrive et indlæg til Sejerø Beboerblad.
9.
Næste møde aftales på aftenen efter generalforsamlingen.
10.
Golfklubben er ophørt. Man prøver at etablere en ny bane. En støtteforening til
golfklubben laves.
Klavs Perkild og Jens har været på Musholm, som har fået en tilladelse til bure ved
Sejlrenden. Pasningen af burene skal foregå fra Sejerø med 3-4 ansatte, stigende
til 8 personer. Man regner med 8 tons laks. Der vil blive indkaldt til borgermøde i
løbet af sommeren. Slagtested til demonstration og salg ved havnen.
Vores formand fylder 70 år den 13. februar 2015. I den anledning frabeder han
venligt men bestemt gave fra beboerforeningen. Vi er velkomne ved åbent hus den
14. februar.
Ella kontakter kommunaldirektør Jan Lysgård ang. Vandreudstilling
 
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde Sejerø Beboerforening

 

 

 • Dato: 6.8 kl. 19.30 hos Lone

                                   Referent:Hanne Rasmussen

 

Mødedeltagere: Lone, Jytte, Betina, Henry, Jens, Hanne.

 

Fraværende: Ella

 

Dagsorden

 

 

 1. Orientering fra HL: Henry orienterer. Der er ikke sket noget vedr. Sejerø. Vi har ikke mærket meget aktivitet efter at Kalundborg er blevet en del af Visit Vestsjælland, har vi ikke mærket ret meget fra dem.  

2. Drøftelse af Ø-dag (23. august): Der vil ikke være mulighed for at komme op i fyret, og ind i husbådene, men ellers nogenlunde de samme tilbud som sidste år. Henry og Jytte er på færgen de to første afgange fra Havnsø. Hanne sørger for planlægning af rideture ved gadekæret. Lone og Jens er i huset på havnen og Jytte støder til senere, når hun kommer fra færgen. Hanne ser, om der er brug for hjælp, når hun har redet heste hjem efter kl. 14. Vi forsøger lige at finde en ”lokal Guide” der kan køre med i bussen.

3. Drøftelse af Kalundborg Messe (25+26 okt.): Beboerforeningen deltager. Planlægges senere.

4. Orientering / oplevelser i sommerens løb fra alle: Meget travlhed.

5. Orientering fra SADSØ ved Lone

6. Højskolen: Meget få tilmeldte sig til opholdet denne sommer, så det blev ikke til noget denne sommer. Det forsøges igen til maj næste år.

7. Hjemmeside /facebook: Intet at bemærke.

8. Beboerblad: udkommer i slutningen af denne måned.

9. Næste møde holdes hos:  Henry

10. Dato for næste møde: 23. sept.

11. evalueringsmøde om Åben Ø-dag: 27. august for alle medvirkende.

11. Sejerø-brochuren: Udviklingsforum og Beboerforeningen vil næste år lave Brochuren i fællesskab.

12. Postprojekt: Sejerø har fået 2 renoverede postcykler. Vi vil gerne have et punkt på dagsordenen vedr. placeringen af disse cykler på kommende møde.

13. LAG: 24. August. Orienteringsmøde og stiftende generalforsamling for en ny Ø-LAK.

14. Eventuelt

 

 

 

 • mandag 4.3 kl. 19.30 hos Hanne.  referent: Hanne.

 

Mødedeltagere: Ella, Lone, Jytte, Betina, Henry, Jens, Hanne.

 

Dagsorden

 

 1. Bestyrelsen Henry Larsen: formand, Næstformand: Lone Nielsen, ref. Hanne Rasmussen, kasserer: Jytte Pedersen, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ella Rasmussen, Bettina Geissler, Jens Thomassen.
 2. Opfølgning på generalforsamlingen.
 3. Debatten om flexboliger: Vi mener, det er på tide at slutte debatten.
 4. Havvindmøller: Henry har, på bestyrelsens vegne sendt et høringssvar vedr. havvindmøller. Vi er positivt stemt overfor havvindmøller, og vi har foreslået, at nogle arbejdspladser besættes af arbejdere bosiddende på Sejerø. (udgangspunkt fra Sejerø).
 5. Generalforsamling i Aps. Sejerø Udvikling: Jens orienterer. Udlejningen af husbådene går fint.
 6. Reception for lægen: Vi har drøftet flere modeller, og arbejder videre. Vi undersøger flere forskellige muligheder.
 7. Stand på påskemarked: Lone og Jytte er der hele dagen, og giver andre medlemmer fra bestyrelsen besked, hvis de ønsker hjælp fra flere.
 8. Ø-dagen: Bussen er bestilt, Vi tager en snak med spisestederne om, hvorvidt de er klar til at diske op med en ødags-menu. Folderen skulle gerne være færdig i slutningen af maj.
 9. Andre sommeraktiviteter: Beboerforeningen har sædvanen tro en stand til sommerfesten, og vi aftaler på et senere møde, hvem der skal besætte standen den dag. Udover dette, skal vi alle være opmærksomme på, om der er andre messer o.lign. hvor vi kan deltage, for at gøre opmærksomme på vores ø.
 10. Højskolen: Sommerhøjskole 29. juni til d. 4. juli. Der blev orienteret om højskolen og at der er planlagt sommerhøjskole i en uge denne sommer.
 11. Hjemmeside /facebook:
  Bestyrelsen har besluttet følgende retningslinier for hjemmeside og facebook: Beboerforeningen ønsker at administrere hjemmeside og facebook efter følgende retningslinier.

            Hjemmesiden er til information om Sejerø, muligheder på øen og hvad der sker hen over

            året. Der optages ikke indlæg/breve til drøftelse eller fremføring af synspunkter. Her

            henviser vi til Facebook.

            Der kan optages notitser om spisesteder eller overnatningsmuligheder uden uddybende

            beskrivelser og priser, men med henvisning til egen hjemmeside. Annoncer om f.eks.

            udlejning af sommerhuse og lignende kan bringes mod betaling.

            Facebook er det dynamiske medie med begivenheder, adviseringer og diskussion om Sejerø

            og hvad der sker på øen.

 1. Beboerbladet: Orientering.
 2. Orientering fra Ø. Rep: Lone
 3. Visit Vest Sjælland: Jens orienterer. Vi har besluttet at få en helsides annonce i lokalguiden.
 4. Dato for næste møde: evt. d. 1.4. Holdes hos Henry.

Evt. Til efteråret vil vi forsøge at få et møde i stand med udviklingsforum og evt. andre,

hvor vi vil drøfte fremtidsvisioner.

 
 

 

Generalforsamling Sejerø Beboerforening

Dirigent:  Kurt                          Referent:Hanne Rasmussen

 

Mødedeltagere: Ella, Lone, Jytte, Betina, Henry, Jens, Hanne.

 

 Dagsorden