Sejerø Brugsforening afholdte generalforsamling den 1. maj.

Sejerø Brugsforening afholdte generalforsamling den 1. maj.

  1. Valg af dirigent.

Poul Skals blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutnings dygtig.

To stemmetællere blev valgt. Hanne og Bente blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning.

Underskuddet blev kommenteret, likviditet blev kommenteret, strategien omkirng at balancere lønomkostninger hen over vinteren.

Reduceret åbningstid kommenteret, lukkedagene hen over vinteren blev kommenteret.

Brugsens indretning er ikke tidssvarende og det kræver ekstra ressourcer at sætte vare på plads

Halve lukkedage er kommet for at blive.

Oprydning i kælderen og lovliggjort elinstallation er gennemført.

Under spørgsmål: Livlig debat omkring manglende uddannelse hos personalet.

Beretning blev godkendt.

  1. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om årets resultatdisponering.

Årsrapporten for 2021 blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Det blev meddelt at underskuddet fradrages i egenkapitalen.

  1. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.

  1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter

Lisbeth K. Frøsig er udtrådt af bestyrelsen i perioden.

På valg til bestyrelsen var:

Michael Marquart der ønskede at genopstille. Modtog genvalg.

Nyvalg til bestyrelsen:

Bestyrelsen forslår Thanne Helvig, Thanne blev valgt.

Valg af suppleant, på valg er Karinmarie Christensen

Karinmarie blev valgt.