Sejerø Beboerforening

Sejerø Beboerforening arbejder for at varetage øboernes interesser, bl.a. i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer, og sideløbende med Ø-udvalget.

Derudover arbejder foreningen også for at skabe mere interesse og opmærksomhed omkring Sejerø. Blandt andet har Beboerforeningen i samarbejde med Sejerø udviklingsforum deltager i Kalundborgmessen 2011 og 2012. Hvor der flittigt er blevet delt brochurer ud til alle interesserede.

Beboerforeningen står bag Sejerø Beboerblad, som udkommer 4 gange om året. alle 4 numre deltes ud til fastboende og sommerhusene får de to sommer udgaver. Ønsker man som sommerhus gæst at få de to vinter udgaver er dette muligt ved henvendelse til beboerforeningen. Det koster 60 Kr. Ønsker man alle 4 numre tilsendt, koster det 120 kr. Mail adresse til beboerbladet er : beboerbladet@mail.dk

Foreningen deltog i maj 2012 i Bliv øbo nu kampagnen som var styret af Sammenslutningen af danske småøer. Fra alle småøer i Danmark deltog en flok ihærdige øboer som stod klar til at fortælle om netop deres ø. Alle øerne omkring Jylland mødtes i Århus. Ørene omkring Fyn mødtes i Odense og øerne omkring Sjælland, heriblandt Sejerø mødtes på Gammeltorv i København. hvor der var rejst et par store telt. I det ene telt havde alle øerne hver en lille stand hvor de reklamerede med alt hvad øen kunne byde på. I det andet telt foregik der forskellige ting, blandt andet spillede Sejerø spillemændene, og der var konkurrencer.

Sejerø beboerforening har fået genoptrykt Sejerø Sogns Historie bind 1, Sejerø Sogns Historie bind 2 og Sejerø Sangbogen. All tre bøger kan købes hos Beboerforeningens medlemmer, eller til påskemarkedet i Kulturhuset.

 

Sejerø Beboerforening består af:

Formand Peter Rasmussen, Svaleklint 1, 4592 Sejerø, tlf.nr. 30460245,
e mail:   rasmussen500@sol.dk
Kasserer Bibi Dannemann, Nordbyvej 7, 4592 Sejerø, tlf.nr. ,
Susanne Hansen, Brovej 20, 4592 Sejerø, tlf.nr. 21521555,
Tommy Jes Andersen, Brovej 18, 4592 Sejerø tlf. nr. 21366098
Betina Geissler, Mastrupvej 63B, 4592 Sejerø, tlf.nr.23319189
Rie Seneca Selle, Kongstrupvej, 4592 Sejerø, tlf nr. 23729465
Anders Christoffersen, Mastrupvej 61,
 
Vedtægter for Sejerø Beboerforening

Foreningens navn er Sejerø Beboerforening – Hjemsted Sejerø

§ 1. Foreningens formål er i videst muligt omfang at stå som samlingsorgan og kontaktformidler med kommunale og andre myndigheder. Og ved sådanne tilfælde gør rede for Sejerøboernes specielle ønsker og behov af såvel kulturelt, socialt eller almennyttige art og formulere disse ved direkte forhandling med de forskellige myndigheder med det formål at gavne Sejerø og samtlige beboere på bedste måde, samt at være øens bindeled til Sammenslutningen af danske småøer

§ 2. Alle beboere over 18 år med folkeregister adresse på Sejerø, eller indehavere af fritidsbolig på Sejerø kan optages som medlemmer. Medlemmerne har stemmeret, ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemskort kan kræves forevist.

§ 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, + 2 suppleanter og 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen. Fra Bestyrelsen afgår 3 henholdsvis 4 hvert andet år, + 1 suppleant + 1 revisor. Formanden og flertallet af bestyrelsen skal være bosiddende på Sejerø. Bestyrelsen vælger selv Formand, næstformand, og Kasserer, samt fastsætter kontingent.

§ 4. Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Til bestyrelsesmøder kan medlemmer indsende skriftlige forslag og andragender til behandling.

§ 5. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelser i alle sager under foreningens område. Sager af vital betydning, der har eller kan få vidtrækkende indflydelse på forholdene for samtlige Sejerøboere, kan kun fremmes med en enig bestyrelses underskrift eller en generalforsamlings tilslutning.

§ 6. Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned og er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægts ændringer kræves mindst 50 % af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslagene. Hvis 50 % af medlemmerne ikke er til stede, afholdes en ny generalforsamling 14 dage efter og den er da beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Generalforsamlingen er er højeste myndighed. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling fremgår ligeledes af beboerforeningens hjemmeside og på facebook.

§ 7. Den årlige generalforsamling indvarsles ved bekendtgørelse 8 dage forud.

Dagsorden på Generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af afgående bestyrelsesmedlemmer
– Valg af afgående suppleanter
– Valg af afgående revisorer
6. Beretning af Ø- repræsentant fra Sammenslutningen af danske småøer.
7. Valg af Ø- repræsentant og suppleant.
8. Eventuelt.

§ 8. Ekstra ordinær generalforsamling indvarsles ved bekendtgørelse 8 dage forud, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 20 medlemmer skriftligt fremsender begæring herom vedlagt udtalelse om de sager, der ønskes behandlet.